MENU

AKTA

1. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)

Memberikan Perkhidmatan-perkhidmatan Bandar Yang Cekap Dan Berkesan :

 • Pengurusan Sisa Pepejal
 • Pembersihan Dan Pengindahan Kawasan
 • Penyenggaraan Parit Dan Longkang
 • Pembinaan Dan Penyenggaraan Jalan
 • Penyenggaraan Bangunan-bangunan Awam
 • Penyenggaraan Tempat-tempat Awam
 • Perlindungan Dan Pengawalan Kesihatan Awam
 • Penyenggaraan Tanah-tanah Perkuburan

Mengurus dan Mengawal Segala Peruntukan Kewangan Yang Diterima :

 • Cukai Taksiran
 • Bayaran-bayaran Lesen & Denda
 • Geran Pelancaran
 • Geran Tahunan Menggunakan Kaedah Keseimbangan
 • Geran Untuk Projek-projek Pembangunan
 • Geran Penyenggaraan Jalan

Melaksanakan Projek-Projek Pembangunan Di Peringkat Tempatan :

 • Perumahan
 • Perindustrian & Perdagangan
 • Kemudahan-kemudahan Rekreasi
 • Infrastruktur Bandaran

2. Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172)

 • Memainkan Peranan Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Bagi Kawasan Pentadbirannya.
 • Mengatur, Mengawal dan Merancang Pemajuan dan Penggunaan Semula Tanah dan bangunan dalam kawasannya.
 • Mengusaha, Membantu dan Menggalakkan Pemungutan, Penyelenggaraan Dan Penyiaran Perangkaan, Buletin dan Monograf dan Lain-lain Yang Berhubung Dengan Perancangan Bandar dan Desa, dan Methodologinya.
 • Melaksanakan Apa-apa Tugas Lain Yang Dipertanggungjawabkan ke atasnya dari semasa ke semasa Oleh Pihak Berkuasa Negeri.

3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133)

 • Meluluskan Pelan Bangunan.
 • Mengawal Untuk Memastikan Kerja-kerja Tanah Yang Dilaksanakan Mengikut Kehendak-kehendak Yang Ditetapkan.
 • Memastikan Pembinaan Sesuatu Bangunan Adalah Mengikut Pelan Yang Diluluskan.
 • Memastikan Penggunaan Sesuatu Bangunan Adalah Seperti Yang Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Mengawal Penggunaan Bahan-bahan Mudah Terbakar Dalam Pembinaan Sesuatu Bangunan.
 • Penyediaan Infrastruktur Untuk Sesuatu Pemajuan.
 • Kawalan Ke Atas Bangunan Yang Berada Di Dalam Keadaan Bahaya.
 • Pemeriksaan Berjadual Ke Atas Bangunan-bangunan Yang Sudah Siap.
 • Mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO).